Loading...
Hjem| VILKÅR FOR BRUK

VILKÅR FOR BRUK

Kjøpet ditt utgjør din samtykke til å være bundet av disse bruksvilkårene og personvern Politikk, som er innlemmet ved referanse.

VIKTIG JURIDISK INFORMASJON: LES DISSE VILKÅRENE FOR BRUK NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET ELLER GIR SAMTYKKE TIL DISSE VILKÅRENE. DISSE BRUKSVILKÅRENE GJELDER FOR ALLE ENKELPERSONER DIREKTERT TIL ELLER BRUKERE AV JOYASHOESSALE.COM OG ALLE ANDRE JOYASHOESSALE-NETTSIDER ELLER ENKELPERSONER SOM ELLER GJELDER (“DU” ELLER “DIN”). REFERANSER TIL "JOYASHOESSALE.COM" ELLER "DETTE NETTSIDEN" SKAL GENERELT TIL ALLE JOYASHOESSALES NETTSIDER, INKLUDERT MOBILAPPLIKASJONER. «JOYASHOESSALE», «OS» ELLER «VI» SKAL BETY DESIGNER BRANDS INC. OG ENHVER AV DETS FORGANGERER, ETTERFØLGER, TILDELINGER, FORELDRE, DATTERSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER OG HVER DERES RESPEKTIVA OFFISERER, EMPLOYERE, EMPLO-DIREKTØRER, EMPLOYEDEIERE, EMPLOYATES. DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER ANNEN MANIFESTASJON AV SAMTYKKE BEVIRKER DIN UBEtingede GODKJENNING AV FØLGENDE BRUKSVILKÅR. DU KAN VÆRE UNDERLAGT YTTERLIGERE VILKÅR I FORBINDELSE MED ANDRE PROGRAMMER, VARER ELLER TJENESTER KNYTTET TIL JOYASHOESSALE.

MERK: DISSE VILKÅRENE FOR BRUK INNEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE SOM PÅVIRKER DINE RETTIGHETER. VOLDGIFTSBESTEMMELSEN KREVER AT ALLE TVISTER LØSES I EN INDIVIDUELL VOLDGIFT ELLER SMÅKRAVSRETTSMÅL. I VOLDGIFT ER DET INGEN DOMMER ELLER JURY, OG DET ER MINDRE OPPLYSNINGER OG APPELLET ENN I DOMSTOLEN.

Obligatorisk uformell tvisteløsningsprosess.

Det kan være en anledning der en tvist (som definert nedenfor) oppstår mellom deg og JOYASHOESSALE. Skulle en slik situasjon oppstå, er JOYASHOESSALE forpliktet til å samarbeide med deg for å løse tvisten. Derfor, for enhver tvist som oppstår mellom deg og JOYASHOESSALE, er begge parter enige om at de først vil gjøre en god tro innsats for å løse den uformelt før de starter en formell tvisteløsningsprosedyre som angitt nedenfor.

Denne uformelle tvisteløsningsprosessen er en presedens og en forutsetning for å starte voldgift eller en saksbehandling i småkravsdomstolen.

Denne prosessen krever at den ene parten sender en skriftlig beskrivelse av tvisten, inkludert arten av kravet og arten og grunnlaget for den spesifikke lettelsen som søkes, til den andre parten. For enhver tvist du starter, samtykker du i å sende denne skriftlige informasjonen om tvisten sammen med kontaktinformasjonen din som er tilstrekkelig til at JOYASHOESSALE til å identifisere transaksjonen, kontoen din eller annen relevant informasjon med JOYASHOESSALE til vår juridiske avdeling på [email protected] , Oppmerksomhet: Juridisk avdeling. Tidsperioden som refereres til nedenfor begynner å løpe ved mottak av denne skriftlige beskrivelsen.

Du og JOYASHOESSALE godtar deretter å forhandle i god tro om tvisten, inkludert gjennom en uformell og individualisert telefonisk tvisteløsningskonferanse mellom deg og JOYASHOESSALE. Hvis en av partene i tvisten er representert av en advokat, kan denne partens advokat delta, men parten må også personlig møte på og delta i konferansen. Denne prosessen bør føre til løsning av tvisten, men hvis den ikke løses innen seksti (60) dager etter mottak av den skriftlige beskrivelsen beskrevet ovenfor, godtar du og JOYASHOESSALE de ytterligere tvisteløsningsbestemmelsene nedenfor.

Partene er enige om at enhver relevant foreldelsesfrist og innleveringsgebyr eller andre frister skal betales mens partene deltar i denne uformelle tvisteløsningsprosessen.

BINDENDE VOLDGIFT MED KLASSESØKNING.

  1. Megling. Enhver tvist mellom deg og JOYASHOESSALE som ikke kan løses uformelt som beskrevet ovenfor, skal løses gjennom individuell voldgift eller i en domstol for småkrav.
  2. Begrepet «tvist» skal tolkes så bredt som tillatt i henhold til loven og skal dekke ethvert krav eller uenighet, relatert til oss eller vårt forhold, inkludert, men ikke begrenset til, alle: (1) krav om lettelse og teorier om ansvar, enten basert på kontrakt, tort, svindel, uriktig fremstilling, uaktsomhet, lov, forskrift, forordning eller annet; (2) krav som har oppstått før disse eller tidligere bruksvilkår; (3) krav som oppstår etter oppsigelsen av disse vilkårene for bruk; og (4) krav som er gjenstand for påståtte gruppesøksmål. Til tross for det foregående, kan enten du eller JOYASHOESSALE velge å få en tvist behandlet (1) i småkravsdomstol på individuell basis hvis beløpet som er omtvistet er riktig innenfor jurisdiksjonen til en passende domstol for småkrav. eller (2) i en domstol med kompetent jurisdiksjon for å søke å påby krenkelse eller annen misbruk av immaterielle rettigheter.
  3. Parten som starter voldgiftsprosedyren kan åpne en sak med American Arbitration Association (“AAA”) ved å besøke nettstedet deres (www.adr.org) eller ringe dets gratisnummer (1-800-778-7879).
  4. Denne voldgiftsbestemmelsen skal reguleres av Federal Arbitration Act. Voldgift skal administreres av AAA i henhold til dets forbrukervoldgiftsregler (“AAA-reglene”) som endret av versjonen av denne voldgiftsbestemmelsen som er i kraft når du varsler oss om tvisten din. Du kan få AAA-reglene fra AAA ved å besøke nettstedet (www.adr.org) eller ringe det gratisnummeret (1-800-778-7879). Hvis det er en konflikt mellom denne voldgiftsbestemmelsen og AAA-reglene, skal denne voldgiftsbestemmelsen gjelde. Hvis AAA ikke er i stand til å administrere en prosedyre under denne voldgiftsbestemmelsen som skrevet, skal partene bli enige om en erstatningsvoldgiftsorganisasjon. Hvis partene ikke kan bli enige, skal partene gjensidig begjære en domstol med passende jurisdiksjon for å utnevne en voldgiftsorganisasjon som vil administrere en prosedyre i henhold til denne voldgiftsbestemmelsen som skrevet i henhold til AAA Consumer Arbitration Rules. En enkelt voldgiftsdommer vil løse tvisten. Med mindre du og vi blir enige om noe annet, vil enhver voldgiftshøring finne sted på et sted som passer deg. Voldgiftsdommeren vil respektere krav om privilegier som er anerkjent av loven og vil ta rimelige skritt for å beskytte konfidensiell eller proprietær informasjon. Voldgiftsdommeren skal gi en begrunnet skriftlig avgjørelse som forklarer voldgiftsmannens vesentlige funn og konklusjoner. Voldgiftsdommerens kjennelse kan føres inn i enhver domstol som har jurisdiksjon over partene, bare hvis det er nødvendig for å håndheve voldgiftsdommerens kjennelse. En voldgiftsdommer som er fullt ut oppfylt skal ikke føres inn i noen domstol. Du godtar å møte på en første konferanse med voldgiftsdommeren og ved enhver høring, sammen med advokaten din hvis du er representert.
  5. Betaling av innlevering og andre gebyrer skal styres av AAAs forbrukervoldgiftsregler. For å avgjøre om et krav eller motkrav ble fremmet for trakassering eller er åpenbart useriøst, kan voldgiftsdommeren vurdere, uten begrensning, om en part tidligere har tilbudt full lettelse til den andre parten, inkludert, men ikke begrenset til, en fullstendig refusjon av beløpet som er betalt for kjøpte varer eller om saksbehandlingen er en del av flere saksbehandlinger.
  6. DET SKAL IKKE VÆRE INGEN RETTIGHET ELLER MYNDIGHET FOR AT NOEN TVIST SKAL MELDS ELLER LØSES PÅ EN KLASSESØKLING, FELLES ELLER KONSOLIDERT BASIS ELLER PÅ BASER SOM INKLUSIVE KRAV SOM RETTES I EN PÅSTÅTTE REPRESSENTATIV KAPASITET AV EN GJENNLIG EVENT, ANDRE JOYASHOESSALE KUNDER ELLER ANDRE PERSONER. VOLDGIFTSMEDLEN KAN TILDELE LØTTELSE KUN TIL FAVØRELSE FOR DEN ENKELTE PARTEN SOM SØKER NØDELSE, OG KUN I DEN NØDVENDIGHETEN FOR Å GI LØTTELSE GARANTERT VED DEN ENKELTE PARTENS KRAV. VOLDGIMMEREN KAN IKKE TILDELE LITTELSE FOR ELLER MOT NOEN SOM IKKE ER EN PART. VOLDKLAREN KAN IKKE KONSOLIDERE MER ENN ÉN PERSONS KRAV, OG KAN IKKE PRESIDERE OVER NOEN FORM FOR EN REPRESENTATIV ELLER KLASSESFØRSEL. DENNE AVSKRIVELSEN AV KLASSEHANDLINGER OG KOLLEKTIV LØTTE ER EN VIKTIG DEL AV DENNE VOLDGIFTSBESTEMMELSEN OG KAN IKKE SKJELES FRA DEN. DE GJENVENDE DELENE AV DENNE VOLDGIFTSBESTEMMELSEN ER IKKE VÆSENTLIGE DELER AV DENNE VOLDGIFTSBESTEMMELSEN, og KAN DELES FRA DEN AV EN DOMSTOL MED KOMPETENT JURISDIKSJON. UANSETT OVENFOR, HVIS EN DOMSTOL BESTEMMER AT OFFENTLIG FORSLAGSBESTEMMELSE IKKE KAN FRASKE, OG ALLE ANKER FRA DENNE AVGJØRELSEN ER UTSØMT, SÅ ER PARTENE ENIGE AT DENNE DENNE VOLDGIFTSBETINGELSEN GJØRES FOR AT DENNE VOLDGIFTSFORSETTELSEN GJØRES. RESTERENDE KRAV.
  7. Hvis et krav av en eller annen grunn kan fortsette i retten i stedet for i voldgift, gir partene avkall på enhver rett til en juryrettssak, med mindre en slik fraskrivelse ikke kan håndheves. Dette betyr at ethvert krav vil bli avgjort av en dommer, ikke en jury.
  8. Denne voldgiftsbestemmelsen skal overleve enhver oppsigelse av disse bruksvilkårene. Eventuelle endringer i denne voldgiftsbestemmelsen skal kun være prospektive og skal ikke påvirke eventuelle pågående krav eller voldgiftssaker.

Gjeldende lov.

Loven som gjelder for tolkningen og konstruksjonen av disse vilkårene for bruk i enhver voldgift, skal være Federal Arbitration Act, gjeldende føderale lover og lovene i staten Ohio, USA, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt. Hvis en tvist viser seg å ikke være voldgiftslig, vil vanlige lovvalgsregler gjelde i enhver rettssak der saken avgjøres.

Opphavsrettserklæring og bruk av nettstedet.

Utformingen av denne nettsiden og all tekst, grafikk, informasjon, innhold, prosesser og annet materiale som vises på eller som kan lastes ned fra dette nettstedet (inkludert uten begrensning, utseendet og følelsen, all tekst, fotografier, bilder, video og lyd ) er beskyttet av opphavsrett, varemerke og muligens patentlover og andre lover og kan ikke brukes med unntak av det som er tillatt i disse bruksvilkårene eller med skriftlig forhåndstillatelse fra eieren av slikt materiale. Alle rettigheter forbeholdt. Du kan ikke endre informasjonen eller materialet som vises på eller som kan lastes ned fra denne nettsiden på noen måte eller reprodusere eller offentlig vise, fremføre eller distribuere eller på annen måte bruke slik informasjon eller materiale til offentlige eller kommersielle formål. Du kan ikke kopiere, reprodusere, publisere, overføre, distribuere, fremføre, vise, legge ut, modifisere, lage avledede verk fra, selge, lisensiere eller på annen måte utnytte dette nettstedet. Enhver uautorisert bruk av slik informasjon eller materiale kan bryte opphavsrettslover, varemerkelover, lover om personvern og publisitet og andre lover og forskrifter og er forbudt. I tilfelle brudd på disse lovene og forskriftene, forbeholder JOYASHOESSALE seg retten til å søke alle rettsmidler tilgjengelig ved lov og rettferdighet. JOYASHOESSALE forbeholder seg retten til å blokkere eller nekte tilgang til dette nettstedet for hvem som helst når som helst, uansett årsak.

Varemerker.

JOYASHOESSALE beholder alle rettigheter angående sine varemerker, handelsnavn, merkenavn og varedrakt. Disse merkene, navnene eller varemerkene, og alle tilhørende logoer eller bilder, er registrerte og/eller sedvanerettslige varemerker for JOYASHOESSALE og dets tilknyttede selskaper og er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover og traktater. Ingen lisens til bruk av slike merker, navn eller klær er gitt til deg under disse vilkårene og betingelsene eller ved din bruk av denne nettsiden. Ditt misbruk av varemerkene som vises på denne nettsiden er strengt forbudt. Du blir også gjort oppmerksom på at JOYASHOESSALE aggressivt vil håndheve sine immaterielle rettigheter i det fulle omfanget av loven, inkludert å søke sivile rettsmidler og straffeforfølgelse.

Produkter, innhold og spesifikasjoner.

Alle funksjoner, innhold, spesifikasjoner, produkter og priser på produkter og tjenester beskrevet eller avbildet på denne nettsiden kan endres når som helst uten varsel. JOYASHOESSALE gjør alle rimelige anstrengelser for å nøyaktig vise egenskapene til produktene sine, inkludert de gjeldende fargene; Den faktiske fargen du ser vil imidlertid avhenge av datasystemet ditt, og vi kan ikke garantere at datamaskinen vil vise slike farger nøyaktig. Inkludering av produkter eller tjenester på denne nettsiden på et bestemt tidspunkt innebærer eller garanterer ikke at disse produktene eller tjenestene vil være tilgjengelige når som helst.

Nøyaktighet av informasjon.

Vi prøver å sikre at informasjonen på denne nettsiden er fullstendig, nøyaktig og oppdatert. Til tross for vår innsats, kan informasjonen på denne nettsiden noen ganger være unøyaktig, ufullstendig eller utdatert. Vi gir ingen representasjon med hensyn til fullstendigheten eller nøyaktigheten av informasjonen på denne nettsiden. For eksempel kan produkter som er inkludert på denne nettsiden være utilgjengelige, kan ha andre attributter enn de som er oppført eller kan faktisk ha en annen pris enn den som er oppgitt på denne nettsiden. I tillegg kan vi gjøre endringer i informasjon om pris og tilgjengelighet uten varsel. Videre kan prisinformasjon på andre nettsteder som hevder å representere korrekt prissetting på denne nettsiden ikke være korrekt eller oppdatert. Selv om det er vår praksis å bekrefte bestillinger via e-post, utgjør ikke mottak av en e-postordrebekreftelse vår aksept av en bestilling eller vår bekreftelse av et tilbud om å selge et produkt eller en tjeneste. I den fulle utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov, forbeholder vi oss retten til, uten forvarsel, å begrense bestillingsmengden på ethvert produkt eller tjeneste og/eller å nekte service til enhver kunde. Vi kan også kreve bekreftelse av informasjon før aksept og/eller forsendelse av en bestilling.

Kobling til denne nettsiden.

Det er forbudt å opprette eller vedlikeholde en kobling fra en annen nettside til en side på denne nettsiden uten vår skriftlige tillatelse. Det er forbudt å kjøre eller vise denne nettsiden eller annen informasjon eller materiale som vises på denne nettsiden i rammer eller på lignende måte på en annen nettside uten vår skriftlige tillatelse. Eventuelle tillatte lenker til denne nettsiden må overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter.

Spesiell merknad om søkemotoroptimalisering.

JOYASHOESSALE har en ikke-toleransepolicy angående bruk av våre varemerker eller navn i metatagger og/eller skjult tekst. Spesifikt er bruken av våre varemerker eller navn i metatag-søkeord brudd på varemerker, og bruk av varemerker eller navn i sidetekst, metatags og/eller skjult tekst for å oppnå høyere rangeringer fra søkemotorer er urettferdig konkurranse. Kobling til en hvilken som helst JOYASHOESSALE.com-nettside er forbudt uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra JOYASHOESSALE. Innramming, innebygde koblinger eller andre assosiasjoner til dette nettstedet eller dets leverandørers programvare eller HTML-kode, skript, tekst, kunstverk, fotografier, bilder, video og lyd med lenker, annonser og/eller annen informasjon som ikke stammer fra denne nettsiden, er uttrykkelig forbudt .

Tredjepartskoblinger.

Med jevne mellomrom kan det opprettes koblinger fra dette nettstedet til ett eller flere eksterne nettsteder eller ressurser som drives av tredjeparter ("tredjepartsnettsteder"). Disse koblingene er kun gitt for din bekvemmelighet. I tillegg kan enkelte tredjepartssider også gi lenker til denne nettsiden. Ingen av disse koblingene skal anses å antyde at JOYASHOESSALE støtter tredjepartsnettstedene eller noe innhold der. JOYASHOESSALE kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig eller ansvarlig for tredjepartsnettsteder eller innhold, reklame, produkter eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike tredjepartsnettsteder. Tilgang til tredjepartsnettsteder er på egen risiko, og JOYASHOESSALE vil ikke ha noe ansvar som oppstår fra eller relatert til slike nettsteder og/eller deres innhold eller for skader eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med kjøp, bruk av eller avhengighet av slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom et slikt tredjepartsnettsted.

Brukerinformasjon.

Annet enn personlig identifiserbar informasjon, som er underlagt denne nettsidens personvernerklæring, alt materiale, informasjon, forslag, ideer, konsepter, kunnskap, teknikker, spørsmål, kommentarer eller annen kommunikasjon du overfører eller legger ut på denne nettsiden på noen måte (“ Brukerkommunikasjon") er og vil bli ansett som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær. Vi og våre respektive tilknyttede selskaper og våre eller deres utpekte kan bruke enhver eller all brukerkommunikasjon til et hvilket som helst formål, inkludert, uten begrensning, reproduksjon, overføring, avsløring, publisering, kringkasting, utvikling, produksjon og/eller markedsføring på noen som helst måte for noen som helst eller alle kommersielle eller ikke-kommersielle formål. Vi kan, men er ikke forpliktet til, overvåke eller gjennomgå noen brukerkommunikasjon. Vi har ingen forpliktelse til å bruke, returnere, gjennomgå eller svare på noen brukerkommunikasjon. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, vil vi ikke ha noe ansvar knyttet til innholdet i slike brukerkommunikasjoner, enten de oppstår under lovene om opphavsrett, injurier, personvern, uanstendighet eller på annen måte. Vi beholder retten til å fjerne enhver eller all brukerkommunikasjon som inkluderer materiale vi anser som upassende eller uakseptabelt. Hvis du går inn på og bruker dette nettstedet på andres vegne, representerer du at du har myndighet til å binde denne personen som oppdragsgiver til alle vilkår og betingelser gitt her, og du godtar å akseptere ansvar for skade forårsaket av denne personens urettmessige bruk av dette. Nettsted.

Kontoen din.

Du kan velge å opprette en JOYASHOESSALE-konto på dette nettstedet. Hvis du gjør det, vil du ha et passord for kontoen din. For å beskytte kontoen din bør du velge et annet passord enn navn, fødselsdager eller gateadresser knyttet til deg. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontoen din og passordet ditt og for å begrense tilgangen til datamaskinen din. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, godtar du å akseptere ansvar for alle aktiviteter som skjer under kontoen din eller passordet ditt. JOYASHOESSALE kan tilbakekalle din rett til å ha en konto når som helst etter JOYASHOESSALEs eget skjønn.

Brukeratferd.

Du skal IKKE gjøre noe av følgende: (a) forsøke å modifisere eller "hacke" denne nettsiden; (b) få tilgang til ethvert område på denne nettsiden som du ikke er eksplisitt autorisert til å få tilgang til; (c) forstyrre, begrense eller hemme andre brukere fra bruken og gleden av dette nettstedet; (d) utgi seg for å være en person eller enhet eller feilaktig oppgi eller på annen måte gi en feilaktig fremstilling av din tilknytning til en person eller enhet; (e) samle inn eller innhente personlig informasjon om andre brukere av denne nettsiden; (f) få tilgang til denne nettsiden gjennom bruk av en automatisert mekanisme og trekke ut data; (g) bruke denne nettsiden til kommersielle formål, eller for ethvert formål som er uredelig eller på annen måte skadevoldende eller ulovlig; og (h) sette driften av datasystemer eid av JOYASHOESSALE eller JOYASHOESSALEs omdømme i fare.

ANSVARSFRASKRIVELSER.

BRUK DENNE NETTSIDEN PÅ EGEN RISIKO. I FULLSTENDELSE TILLADT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, LEVERES INFORMASJONEN, MATERIALET OG TJENESTERNE SOM LEVERES PÅ ELLER GJENNOM DETTE NETTSTEDET "SOM DEN ER" UTEN NOEN GARANTIER AV NOEN SLAG, INKLUDERT GARANTIER FOR GARANTI, ELLER ANSIKTIGHET AV IMMATERIELL EIENDOM. VERKEN JOYASHOESSALE, DETS LEVERANDØRER ELLER NOEN AV DERES RESPEKTIVA TILKNYTTEDE SELSKAPER GARANTERER NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV INFORMASJONEN, MATERIALET ELLER TJENESTER LEVERES PÅ ELLER GJENNOM DETTE NETTSTEDET. INFORMASJONEN, MATERIALET OG TJENESTERNE SOM LEVERES PÅ ELLER GJENNOM DETTE NETTSTEDET KAN VÆRE UTDATERT, OG VERKEN JOYASHOESSALE, DETS LEVERANDØRER, ELLER DERES TILKNYTTEDE SELSKAPER FORPLIGTER ELLER PÅTA seg NOEN PLIKTER TIL OPPDATERING AV MASKINFORMASJON. DE OVENFOR UTELUKKELSER AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER KAN HÅNDHÆVES I FULLSTENDELSE SOM LOV TILLATER I NEW JERSEY, MEN KANSKJE IKKE GJELDER I ANDRE STATER I DEN UTSTREKNING DET ER FORBUDT VED LOV. VENNLIGST SE DINE LOKALE LOVER FOR SLIKE BEGRENSNINGER ELLER FORBUD.

ALLE PRODUKTER OG TJENESTER KJØPT PÅ ELLER GJENNOM DETTE NETTSTEDET ER KUN UNDERLAGT EVENTUELLE GJELVENDE GARANTIER FRA DERES RESPEKTIVA PRODUKTER, DISTRIBUTØRER OG LEVERANDØRER, OM NOEN. I FULLSTENDELSE TILLATEN I HENHOLD TIL GJELVENDE LOV, FRASKRIVER VI VI seg HERVED ALLE GARANTIER AV ENHVER SLAG, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT EVENTUELLE UNDERFORSTÅTE GARANTIER MED HENSYN TIL PRODUKTENE OG TJENESTERNE DER ER INNLEDT PHR. UTEN BEGRENSNING AV GENERELT AV OVENFOR, FRASKRIVER VI VI DEG UTTRYKKELIG ALT ANSVAR FOR KRAV SOM SKYLDES VANLIG SLITSJON, PRODUKTMISBRUK, MISBRUK, PRODUKTENDRING, FEIL PRODUKTUTVALG ELLER FEILTITTELSE. DE OVENFOR UTELUKKELSER AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ER HÅNDHÅVLIG I NEW JERSEY I FULLSTENDELSE TILLADT VED LOV, MEN GJELDER KANSKJE IKKE I ANDRE STATER I DEN UTSTREKNING DET ER FORBUDT VED LOV. VENNLIGST SE DINE LOKALE LOVER FOR SLIKE FORBUD.

ANSVARSBEGRENSNING.

I den fulle utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov, påtar ikke JOYASHOESSALE seg noe ansvar eller erstatningsansvar for eventuelle skader på, eller virus som kan infisere, datamaskinen din, telekommunikasjonsutstyret eller annen eiendom forårsaket av eller som oppstår fra din tilgang til, bruk av, eller surfe på denne nettsiden, eller din nedlasting av informasjon eller materiale fra denne nettsiden. I FULLSTENDELSE TILLADT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, SKAL JOYASHOESSALE IKKE VÆRE ANSVARLIG overfor DEG ELLER NOEN ANDRE FOR NOEN INDIREKTE, SPESIELLE, STRAFFENDE (UNNTATT I NEW JERSEY MED HENSYN TIL TILGJENGELIGHETEN AV JEWY TREBLEDER SUDEN OF NEMMER), INC. FØLGESKADER (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DET SOM FØLGER AV TAPT FORTJENESTE, TAPTE DATA ELLER FORRETNINGSAVBRUDD) SOM OPPSTÅR AV BRUK, MANGLENDE BRUK ELLER RESULTATER AV BRUK AV DETTE NETTSTEDET, ETHVERT NETTSTED, ETHVERT NETTSTED, ETHVERT NETTSTED INFORMASJON ELLER TJENESTER INNEHOLDT PÅ EN ELLER ALLE SLIKE NETTSIDER, ENTEN BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, TORT ELLER ANNEN JURIDISK TEORI OG UTEN ANVISNING OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. DE OVENFOR ANSVARSBEGRENSNINGER KAN HÅNDHÅVES I NEW JERSEY I FULLSTENDELSE TILLADT I LOVEN, MEN KANSKJE IKKE GJELDER I ANDRE STATER I DEN UTREDNING DET ER FORBUDT VED LOV. VENNLIGST SE DINE LOKALE LOVER FOR SLIKE FORBUD.

I FULLSTENDELSE TILLATEN I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, VED NOEN PROBLEM MED DETTE NETTSTEDET ELLER INNHOLD, SAMTYKKER DU Å SLUTE Å BRUKE DETTE NETTSTEDET UMIDDELBART. I FULLSTENDELSE TILLATEN I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, I HVIS DU ER MISFORFØYD MED PRODUKTENE ELLER TJENESTER SOM DU HAR KJØPT PÅ ELLER GJENNOM DENNE NETTSIDEN, EREKNER DU AT DET IKKE ER INGEN PRODUKTER ELLER GJENNOMFØRTE. , OG DU GODTAR AT DITT ENESTE RETTSMIDDEL FOR GARANTIBRUDD, EVENTUELLT, ER FRA PRODUSENTEN AV SLIKE PRODUKTER ELLER LEVERANDØREN AV SLIKE TJENESTER, I OVERENSSTEMMELSE MED DENNE PRODUSENTENS ELLER LEVERANDØRENS GARANTI. ALTERNATIV KAN DU SØKE RETUR OG REFUSJON FOR SLIKE PRODUKT ELLER TJENESTER FRA JOYASHOESSALE I OVERENSSTEMMELSE MED RETNINGSLINJENE FOR RETUR OG UTBYTTE SOM LEGGES PÅ DETTE NETTSTEDET.

Revisjoner av disse vilkårene for bruk.

JOYASHOESSALE kan oppdatere eller revidere disse vilkårene for bruk når som helst og fra tid til annen ved å oppdatere dette innlegget. Du bør besøke denne siden fra tid til annen for å gjennomgå de da gjeldende vilkårene for bruk av nettstedet fordi de er bindende for deg i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov. Enkelte bestemmelser i disse vilkårene for bruk av nettstedet kan bli erstattet av juridiske merknader eller vilkår som finnes på bestemte sider på denne nettsiden. Din fortsatte bruk av dette nettstedet etter at eventuelle endringer i disse bruksvilkårene er publisert, vil bli ansett som aksept av disse endringene.

Hele avtalen.

Disse bruksvilkårene fungerer som hele forståelsen og avtalen angående emnet for disse bruksvilkårene. Bortsett fra det som er angitt i voldgiftsbestemmelsen, hvis noen bestemmelse i disse bruksvilkårene av en domstol med kompetent jurisdiksjon blir funnet å være ugyldig eller ikke kan håndheves, samtykker du i at domstolen skal forsøke å erstatte den ugyldige eller uhåndhevbare bestemmelsen med en bestemmelse som kommer nærmest den opprinnelige hensikten med den ugyldige eller ikke-gjennomførbare bestemmelsen, eller vil bli modifisert for å samsvare med den mest omfattende tillatte lesningen som er tillatt under loven i samsvar med intensjonen med den ugyldige eller ikke-gjennomførbare bestemmelsen.

aaa